کارگاه آموزشی آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی ویژه  اعضائ هیئت علمی  و دانشجویان در سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی امام خمینی در تاریخ  1402/9/11  مرکز برگزار   گردید.