کارگاه آموزشی آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی ویژه  اعضائ هیئت علمی  سالن آموزش منابع الکترونیک در کتابخانه دانشکده پزشکی در تاریخ  1402/9/15  برگزار   گردید.