به اطلاع میرساند دسترسی به سامانه پایان نامه ها و سامانه جامع طرحهای تحقیقاتی دانشگاه های علوم پزشکی کشوراز مجموعه سامانه های معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با هدف ایجاد بانک اطلاعاتی  پایان نامه ها وطرح های تحقیقاتی علوم پزشکی  با ۱۶۰۶۵۱ عنوان طرح تحقیقاتی و ۳۴۹، ۱۴۶ عنوان پایان نامه درسامانه thesis.research.ac.ir    rpis.research.ac.ir      از طریق آدرس های مذکور در دسترس  می باشد.