کارگاه آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی برای دانشجویان   جدیدالورود نیمه دوم سال تحصیلی 1402 در محل دانشکده پیراپزشکی در تاریخ  1402/12/14 برگزار گردید.