کارگاه سواد اطلاعاتی و مهارتهای استفاده از پایگاه های اطلاعاتی ویژه دانشجویان، در تاریخ  1403/4/10 با همکاری اداره کتابخانه مرکزی در دانشکده پرستاری بهشهر برگزار گردید.