تلفن تماس:

۰۱۱-۳۴۴۸۴۸۳۰-۳۳

نمابر:

۰۱۱-۳۳۲۶۱۲۴۴

ساعت کاری: ۷ الی ۱۵:۳۰  (از 15 خرداد الی 15 شهریور ساعت کار از6 الی 13 می باشد)

 ایمیل و آدرس پستی :

 diglib@mazums.ac.ir

مازندران - ساری - میدان معلم - معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی - اداره کتابخانه مرکزی - کدپستی ۴۸۱۷۸۴۴۷۱۸