کتابدار دیجیتال

نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی تلفن نمابر پست الکترونیکی
مهرنوش عالیشاه کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی ۰۱۱-۳۴۴۸۴۸۳۳ ۰۱۱-۳۳۲۶۱۲۴۴ diglib@mazums.ac.ir