برنامه آینده (چشم انداز)

  • الکترونیکی نمودن اکثر فرآیندهای کتابخانه و پاسخگویی به نیازهای کاربران در شبکه دانشگاه
  • ارتقا و عملیاتی نمودن نظارت بر کلیه واحدها به صورت الکترونیکی از راه دور و گسترش آن
  • تقویت و ارتقای ارتباط مستمر و سیستماتیک با کتابداران کتابخانه های تابعه دانشگاه
  • راه اندازی سیستم امانت بین کتابخانه ای (interlibrary Loan) در سطح منطقه و کشور با اعمال روش های کتابداری نوین
  • دسترسی تمام متن به پایان نامه ها با مدیریت دسترسی به اعضا.
  • قابلیت دسترسی به اکثر خدمات کتابخانه های دانشگاه در دنیای مجازی